Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Springking is een onderdeel van Het Feestkasteel bv. Om misverstanden te voorkomen hebben we algemene voorwaarden dewelke er voor moeten zorgen dat huren of kopen bij Het Feestkasteel bv voor alle betrokken partijen naar tevredenheid moet geschieden.

 

Toepassing algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing tussen Het Feestkasteel bv en de wederpartij. Deze hebben voorrang op deze van de wederpartij tenzij anders vermeld door Het Feestkasteel bv. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties (o.a. overeenkomsten, offertes, facturen, creditnota’s, verhuur, verkoop, transport en diensten) tussen Het Feestkasteel bv en de wederpartij. Deze voorwaarden gelden ook voor de afgevaardigde van de wederpartij, dewelke de materialen in ontvangst mag nemen in naam van de wederpartij.

 

Totstandkoming

De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Het Feestkasteel bv, dewelke vooraf ging door een offerte aan de wederpartij en pas bevestigd werd door Het Feestkasteel bv na akkoord van die offerte door de wederpartij. Offertes door Het Feestkasteel bv zijn geheel vrijblijvend en binden Het Feestkasteel bv op geen enkele wijze. Wanneer de wederpartij een order plaatst, aanvaard de wederpartij, tevens naast deze algemene voorwaarden, uiteraard ook alle technische karakteristieken van deze order die hij uitdrukkelijk erkent te kennen, en gaat ermee akkoord.

 

Wijziging

Geplaatste orders ten laatste 14 dagen voor orderdatum, schriftelijk indien  na uitdrukkelijke goedkeuring van Het Feestkasteel bv gewijzigd worden.

 

Verbreking

Niet afhalen of niet ontvangst nemen van de bestelde orders/diensten op de afgesproken datum/tijdstip ontslaat de wederpartij er niet van het volledig te betalen bedrag te vergoeden aan Het Feestkasteel bv. De wederpartij kan het contract verbreken door minstens 30 dagen voor orderdatum de annulatie schriftelijk via email te bevestigen. Springkastelen en luchtattracties kunnen tot ten laatste 24u voor levering kosteloos geannuleerd worden bij slecht weer, d.w.z., de weervoorspellingen op www.buienradar.be geven meer dan 30% neerslag op de locatie van levering en de overeengekomen huurperiode.

 

Klachten

Klachten dienen bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na levering van de gehuurde of gekochte materialen.
Klachten met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ingediend te worden.

 

Betaling

Facturen mogen cash betaald worden bij levering of per overschrijving op het rekeningnummer BE48 3631 3428 5527. Bij laattijdige betaling, d.w.z., als de factuur niet in contanten betaald werd en het factuurbedrag staat niet op onze rekening op de vervaldag, dewelke 30 dagen na factuurdatum is, en ook steeds onderaan vermeld is op facturen, kan Het Feestkasteel bv, conform de wetgeving 2013, dossiernummer: 2013-11-22/12, een vergoeding van 50euro in rekening brengen, en elke nieuw begonnen maand na de vervaldag, het totaal te betalen bedrag verhogen met 10%. Er wordt geen korting toegestaan wanneer de effectieve huurtermijn korter is dan de afgesproken termijn.

 

Betwisting

Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken , RPR Antwerpen – Afdeling Turnhout bevoegd zijn.

 

Transport en levering

De wederpartij draagt tijdens de huurtermijn, dus ook tijdens het transport heen en terug indien de wederpartij het materiaal komt afhalen en terugbrengt, het risico voor verlies en beschadiging van de gehuurde goederen. Indien Het Feestkasteel bv het transport verzorgt naar een op voorhand afgesproken locatie dient de wederpartij ervoor te zorgen dat, de wederpartij of de afgevaardigde van de wederpartij ter plaatse is om het gehuurde of gekochte materiaal in ontvangst te nemen tenzij anders schriftelijk afgesproken. De plaats van levering moet goed bereikbaar zijn, afhangend van de bestelde materialen zal Het Feestkasteel bv de wederpartij hierover informeren bij de offerteaanvraag. Het is aan de wederpartij om de nodige plaats te voorzien voor het parkeren van de bestelwagen/vrachtwagen van Het Feestkasteel bv. Als blijkt dat er schade is ontstaan aan gebouwen, beplanting, grasvelden, enz. bij levering doordat er niet voldoende plaats was of een doorgang die niet voldeed aan de vooraf afgesproken richtlijnen dewelke met de offerte al werden meegestuurd, kan Het Feestkasteel bv niet aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. Indien er parkeerkosten verbonden zijn aan de levering of boetes zullen deze worden doorgerekend aan de wederpartij. Het Feestkasteel bv bezorgt uitsluitend op de begane grond tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de wederpartij en Het Feestkasteel bv. Bij levering van gehuurde materialen of  gekochte materialen dient de wederpartij of de afgevaardigde van de wederpartij steeds aanwezig te zijn. Indien er vooraf schriftelijke duidelijke afspraken werden gemaakt tussen de wederpartij en Het Feestkasteel bv, kan het materiaal geleverd worden zonder dat de wederpartij of de afgevaardigde aanwezig is, maar als er een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde of het gekochte in goede staat, of het juiste aantal is achtergelaten, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast ervan.

 

Gebruik

De wederpartij erkent dat Het Feestkasteel bv haar voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de gehuurde materialen. De wederpartij zal deze als een goede huisvader gebruiken en volgens de gegeven richtlijnen dewelke bij levering overhandigt worden.

 

Eigendomsrecht

De wederpartij mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde of het gekochte maar het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de wederpartij en Het Feestkasteel bv. Gehuurde materialen blijven te allen tijde eigendom van Het Feestkasteel bv, ongeacht de duur van de overeenkomst. Gekochte materialen blijven eigendom van Het Feestkasteel bv tot dat deze volledig betaald zijn. Bij beslag van gehuurde of nog niet volledig betaalde materialen of een deel ervan, voorlopige surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van Het Feestkasteel bvseg, just .

 

Aansprakelijkheid van de wederpartij

De wederpartij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gehuurde of nog niet volledig betaalde gekochte materialen en dient deze terug te overhandigen of af te leveren aan Het Feestkasteel bv zoals dit afgehaald of geleverd werd, m.u.v. aangekochte volledig betaalde goederen. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde of nog niet volledig betaalde gekochte materialen zal de wederpartij zal Het Feestkasteel bv meteen telefonisch hierover dan ook inlichten en binnen de 24u schriftelijk via email, en verbindt zich ertoe Het Feestkasteel bv te vergoeden tegen nieuwwaarde. Als blijkt dat de schade door normale slijtage is ontstaan zal de wederpartij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De wederpartij zal bij levering hierover de juiste richtlijnen ontvangen en handelen als goede huisvader. De wederpartij dient kennis genomen te hebben omtrent eventueel benodigde vergunningen bij gebruik van bepaalde materialen en zal hier zelf voor zorgen indien nodig.

 

Overmacht

In geval van overmacht heeft Het Feestkasteel bv het recht de order op te schorten of de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te verbreken, zonder dat de wederpartij enige vergoeding van schade, kosten of interesten kan eisen. Het Feestkasteel bv zal de wederpartij meteen op de hoogste stellen en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Onder overmacht wordt, niet limitatief, verstaan: overlijden, brand, vervoer/autopech, ziekte, extreme weersomstandigheden of in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van Het Feestkasteel bv kan worden gevergd.

 

Risico

Het Feestkasteel bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen met of door het gehuurde of aangekochte materiaal. De wederpartij moet desgewenst zelf voor een verzekeringscontract zorgen.

 

Vertrouwelijke informatie

Alle door een van de partijen (“Wederpartij”) aan de andere partij (“Het Feestkasteel bv”) verstrekte informatie waarvan de Het Feestkasteel bv weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Het Feestkasteel bv zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het Feestkasteel bv verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van de wederpartij ontvangen vertrouwelijke informatie. Het Feestkasteel bv zal redelijke aanwijzingen van de wederpartij ter zake in acht nemen. De gegevens van wederpartij worden door Het Feestkasteel bv geregistreerd en gebruikt voor klantenbeheer en om wederpartij op de hoogte te houden van het aanbod van diensten van Het Feestkasteel bv. Indien de wederpartij niet op de hoogte gehouden wenst te worden kan de wederpartij dat schriftelijk aan Het Feestkasteel bv melden. Indien de wederpartij persoonsgegevens verschaft met betrekking tot werknemers of personeel, dan zal wederpartij deze personen inlichten over de verwerking van deze gegevens door Het Feestkasteel bv voor de bovenvermelde doeleinden. De wederpartij zal deze personen eveneens inlichten over hun kosteloos recht op verzet voor verwerkingen met het oog op direct marketing, evenals over hun recht op toegang en verbetering.